• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

U danima kada se obilježava Dječji tjedan, 11.10.2019.godine u prostoru Gradske knjižnice „Franjo Marković“ u Križevcima, održalo se druženje udomiteljskih obitelji s predstavnicima lokalne zajednice i medija „I ti si dio podrške! – Zajedno za djecu“ u organizaciji Udruženja „Djeca prva“.

Program „Zajedno za djecu“ Udruženje „Djeca prva“ provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Križevci, a financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. To je program podrške udomiteljima u području udomiteljstva za djecu, a temelj mu je zaštita prava, dobrobiti i najboljeg interesa svakog djeteta. Njime se naglašava važnost usklađenosti cijele zajednice, svih njenih članova, kako bi se djeci u udomiteljskoj skrbi osigurali uvjeti za kvalitetan život i zdrav psihosocijalni razvoj. U skladu s time, aktivnosti programa nisu usmjerene samo na udomiteljske obitelji nego i na stručnjake u javnim institucijama te široj javnosti.

Čestitke na uspješno provedenom programu i podršku Grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije iskazali su pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel i zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Partner u programu “Zajedno za djecu” je Centar za socijalnu skrb Križevci pa je o podršci udomiteljima govorila ravnateljica Sanja Jakopović, a zatim su udomitelji predstavili iskustva vlastitog rada s djecom. Mnogi od njih već se niz godina bave udomiteljstvom.

O udomiteljskim iskustvima govorila je Delfa Benković koja se 16 godina bavi udomiteljstvom, sudjelovala je u školovanju 5-tero djece od prvog razreda osnovne pa do završetka srednje škole.
“Mi ne kuhamo samo, peremo i peglamo, mi stalno idemo u školu.
Posao udomitelja je da djeca završe školu, imaju svoj posao i da budu pozitivni ljudi” – kazala je udomiteljica Delfa.

Marija Babić iz Križevaca udomiteljstvom se bavi već 49 godina. Ima zaista bogato iskustvo. Udomljenu djecu, a njih je bilo čak 36-tero, voli kao svoju vlastitu:

“Vraćaju mi se kao odrasli ljudi, imaju svoje obitelji, ali zovu me, pitaju uvijek kako sam, čestitaju rođendan, dođu me pogledati. Teško se rastati od njih” – iznijela je svoje iskustvo Marija Babić.
Udomiteljice su zahvalile djelatnicima Centra za socijalnu skrb Križevci na potpori i savjetima te Udruženju “Djeca prva” na edukaciji koja im pomaže da budu još bolje u ophođenju s djecom.

Dubravka Čordašev iz Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece predložila je da se u Križevcima osnuje udruga, a zatim su udomiteljima uručene potvrde o sudjelovanju u programu “Zajedno za djecu”.
Održan je i prigodan glazbeno-scenski program.

U sklopu projektnih aktivnosti Programa "Zajedno za djecu", Centra za socijalnu skrb Križevci kao partnera programa  i Udruženja "Djeca prva" iz Zagreba kao nositelja program održana su predavanja za učitelje i nastavnike u Osnovnoj školi "Grigor Vitez" iz Sv. Ivana Žabno i Osnovnoj školi Vladimir Nazor u Križevcima na temu "Podrška djeci iz udomiteljskih obitelji u odgojno-obrazovnom procesu.

hera 20190531 133359

U petak 31. svibnja, udruga “Hera” Križevci je održala  sastanak sa predstavnicima/ama Policijske postaje Križevci te Centra za socijalnu skrb Križevci.

Cilj sastanka bio je upoznati sudionike/ce sa uslugama koje HERA pruža  na području Koprivničko-križevačke  županije žrtvama i svjedocima kaznenih djela, posebno žrtava kaznenih djela i   prekršaja nasilja u obitelji kao i unaprijediti postojeću suradnju između Policijske postaje Križevci i Centra za socijalnu skrb Križevci. Također u prostorijama Policijske postaje Križevci postavljen je  i Info pult s letcima namijenjenim informiranju  žrtava o pravima te pružanju savjetodavne, psihološke  te pravne pomoći i podrške.

Sastanak je dio aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”  kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a partnerske organizacije na projektu su: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar Slavonski brod; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir Knin. Program je financijski podržan od strane Ministarstva pravosuđa.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

         K R I Ž E V C I

KLASA: 131-01/19-01/11

URBROJ: 2137-92-01/01-19-2

Križevci, 22. svibnja 2019.godine

Na temelju Zakona o tržištu rada ( Nar.nov., 118/18), te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Križevci KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od 13.01.2015.g., ravnateljica objavljuje:

                                                         JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u                     Centru za socijalnu skrb Križevci u 2019. godini

 

U cilju korištenja mjere „Od mjere do karijere“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Križevcima, Centar za socijalnu skrb Križevci iskazuje interes i potrebu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Centru za socijalnu skrb Križevci.

Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog ispita u skladu s čl. 215. i 216. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 130/17). Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se po stručnim cjelinama Centra za socijalnu skrb Križevci za sljedeće radno mjesto:

  1. Socijalni radnik - 1 polaznik

UVJETI:

Završen sveučilišni studij socijalnog rada smjer magistar/ra socijalnog rada (VSS)

POSEBNI UVJETI:

-          aktivno znanje rada na osobnom računalu – MS Office

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa pod uvjetom da:

-          je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana, u dobi do 30 godina starosti i ima odgovarajući stupanj obrazovanja u zanimanju predviđenom za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

-          bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ima manje od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po osnovi tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Nar. nov., 107/07, 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. navedenog Zakona.

Odabir će se izvršiti i uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ice zahtjeva.

Izabrani polaznici nisu radnici Centra za socijalnu skrb Križevci, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane naknade za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

S kandidatima/ kandidatkinjama izabranim na stručno osposobljavanje sklopit će se pisani ugovor u kojem će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime, i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona) te sve tražene priloge.

Uz prijavu podnositelji/ice su dužni priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

-          dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu)

-          dokaz o radnom stažu (potvrdu HZMO o osobnim podacima i podacima o radnom stažu)

-          životopis (vlastoručno potpisan)

-          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 130/17).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se Centru za socijalnu skrb Križevci, Bana J. Jelačića 5, 48260 Križevci, s naznakom „Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Centra za socijalnu skrb Križevci.

                                                                                                     Ravnateljica:

Sanja Jakopović, dipl. soc. rad.

U Velikoj gradskoj vijećnici dana 08.05.2019.godine održana je početna konferencija projekta “Pruži ruku potrebitima” iz programa “Zaželi” čiji je nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Križevci, a partneri Grad Križevci, Centar za socijalnu skrb Križevci i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Križevci.

Vrijednost projekta je 5.899.890,60 kuna, a razdoblje provedbe od 15.6.2018. do 15.12.2020. godine.

U sklopu projekta zaposlene su 33 žene koje brinu o 181-om korisniku. Na području grada Križevaca zaposleno je 14 žena, na području općine Gornja Rijeka 4 žene, općine Kalnik 3 žene i na području općina Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno po 6 žena.

Govoreći o projektu, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Križevci Đurđica Trbus podsjetila je na riječi gradonačelnika Marija Rajna da je program “Zaželi” program nadogradnje postojećem programu.

“To su slijedile sve jedinice lokalne samouprave i Koprivničko-križevačka županija kao nositelj programa i mi smo i ove godine potpisali ugovor za pomoć u kući za područje grada Križevaca i sve naše četiri općine. Taj program će opstati, a ovaj “Zaželi” je na 30 mjeseci, odnosno zapošljavanje žena na 24 mjeseca možda će ići dalje, vidjet ćemo. Posebno bih željela istaći suradnju sa partnerima , Gradom Križevcima koji nam pruža podršku , Centrom za socijalnu skrb Križevci sa čijom suradnjom smo detektirali korisnike te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područnim uredom Križevci za zapošljavanje prijavljenih žena”.

Gradonačelnik Mario Rajn izrazio je svoje zadovoljstvo ostvarivanjem ovog projekta :

“Mi ćemo i dalje pratiti programe Europskog socijalnog fonda i svih drugih raspoloživih strukturnih fondova. Projekt ima višestruku korist u društvenoj zajednici. S jedne strane osobe koje su bile dugotrajno nezaposlene su zaposlene, a istovremeno činimo značajan iskorak za društvenu zajednicu i standard ljudi koji su u nemogućnosti, neimaštini i na tome vam od srca zahvaljujem” – kazao je gradonačelnik i poželio i dalje uspješnu provedbu projekta.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Križevci Sanja Jakopović kazala je da se ovim projektom nadograđuju socijalne usluge u zajednici.

“Korisnici ovih usluga nisu isključivo osobe iz sustava socijalne skrbi nego su i osobe starije životne dobi koje su narušenog zdravstvenog stanja i kojima je potrebna podrška. Ovim projektom nastojimo odgoditi odlazak u domove za starije i nemoćne i time širimo mrežu izvaninstitucionalne podrške starijim i nemoćnim osobama” – rekla je Sanja Jakopović i čestitala na projektu.

U ime Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Križevci obratila se predstojnica Vesna Kuterovac :

“Program “Zaželi” provodi se na području cijele Hrvatske, vrijednost mu je milijarda kuna. Zaposlit će se preko 7000 žena koje će skrbiti za više od 40 000 kućanstava. Ovim projektom pokrivena je cijela naša županija te je 165 žena uspješno zaposleno. Time se vide rezultati smanjenja broja nezaposlenih žena. Druga velika korist za žene je njihovo obrazovanje za gerontodomaćice i time postaju zapošljivije te bi u budućnosti mogle lakše naći novo zaposlenje. Treća važna komponenta je ta briga i skrb za starije osobe, povećavamo razinu socijalnih usluga u samoj zajednici. Vjerujem da ste jako ponosne jer radite jedan jako koristan i human posao i na tome vam čestitam”.

Projekt je predstavila Antonija Srbljinović koja je kazala da se pruža pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka, održavanju čistoće prostora, u posredovanju u ostarivanju raznih prava te uključivanje u društvo.

Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije Ana Mušlek pohvalila je provođenje projekta:

“Preko projekta zaposleno je u našoj županiji 165 žena. Provodi se ukupno sedam projekata vrijednosti 26 milijuna, a pruža se podrška, briga i njega za preko 750 korisnika. Imamo doista pozitivna iskustva, dugo godina surađujemo s Gradskim društvom Crvenog križa Križevci na programima pomoći u kući starijim osobama i dnevni boravak na što smo izuzetno ponosni. Jedna smo od prvih županija koja je krenula s tim i dalje nastavljamo, a ovi projekti su samo nadogradnja tog sustava” – kazala je Ana Mušlek.

Početnoj konferenciji projekta prisustvovali su brojni gosti, članovi Odbora Gradskog društva Crvenog križa , predstavnici udruga i Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.