• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

ŠTO JE UDOMITELJSTVO?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji. Svrha udomiteljstva je omogućiti  djetetu odrastanje u zamjenskoj obitelji, a drugim osobama primjereno zbrinjavanje. Udomiteljstvo je regulirano Zakonom o udomiteljstvu (NN 90/11, 78/12) kojim su propisane vrste udomiteljstva, uvjeti koje mora ispunjavati udomitelj i udomiteljska obitelj, broj i vrste korisnika udomiteljstva, davanje, obnova, ukidanje i prestanak dozvole za obavljanje udomiteljstva kao i obveze i odgovornosti udomiteljske obitelji, Centra za socijalnu skrb i korisnika udomiteljstva. U udomiteljske obitelji smještavaju se djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja te djeca s teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju. Također, smještavaju se i odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, starije i nemoćne osobe, osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem te psihički bolesne odrasle osobe. Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i humaniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu, budući da se temelji na načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti samog korisnika. Udomiteljska obitelj korisnika prihvaća kao svojeg člana, korisnik dobiva osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.  

Tko može biti udomitelj?

Udomitelj može biti osoba koja je:

•hrvatski državljanin

•punoljetna

•ima prebivalište u Republici Hrvatskoj

•ima poslovnu sposobnost

•ima zdravstvenu sposobnost

•ima završeno najmanje srednjoškolsko strukovno obrazovanje

•ima sposobnosti za potrebnu skrb o smještenim osobama, njihovu zaštitu, čuvanje,  

•njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba, prema stručnoj procjeni tima za udomiteljstvo

•ima propisane stambene i materijalne uvjete za obavljanje udomiteljstva

 Udomiteljska obitelj ne može biti obitelj:

•u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi

•u kojoj je udomitelju ili drugom članu obitelji izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite

•u kojoj je udomitelj ili drugi član obitelji osoba društveno neprihvatljivog ponašanja

•u kojoj bi zbog bolesti udomitelja ili člana obitelji moglo biti ugroženo zdravlje ili drugi interesi smještene osobe.

Kako postati udomitelj?

Postupak davanja dozvole za obavljanje udomiteljstva uključuje podnošenje zahtjeva Centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta i prilaganje potrebne dokumentacije. Nakon podnošenja zahtjeva Tim za udomiteljstvo nadležnog Centra za socijalnu skrb dolazi u stambeni prostor obitelji radi provjere o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva (NN 79/07). Nadalje, postupak davanja dozvole uključuje intervju članova obitelji sa socijalnim radnikom i psihologom te psihologijsko testiranje tijekom čega se procjenjuju motivi  osobe i članova obitelji za obavljanje udomiteljstva, psihofizičke sposobnosti,  odnose u obitelji te njihov utjecaj na prihvaćanje korisnika. Ukoliko su svi propisani uvjeti zadovoljeni i obitelj procijenjena podobnom za obavljanje udomiteljstva, Tim za udomiteljstvo donosi stručnu ocjenu o ispunjavanju propisanih uvjeta te obitelji određuje obvezu osposobljavanja. Po uspješnom završetku osposobljavanja izdaje se rješenje o davanju dozvole za obavljanje udomiteljstva. Dozvola za obavljanje udomiteljstva daje se na rok od pet godina nakon čega je dozvolu potrebno obnoviti.

Za sve dodatne informacije molimo obratite se na telefone 682-944, 711-710, 711-730, 682-943

 

tekst uredila: Darija Mustić, mag.psihologije

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.