• Radno vrijeme
  Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

 • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

JAVNI NATJEČAJ Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Križevci

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

          K R I Ž E V C I

KLASA: 550-01/21-01/15

URBROJ: 2137-92-10/22-21-2

Križevci,  05.veljače 2021.g.

Na temelju odredbi čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), čl. 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) , članka  28. Statuta Centra za socijalnu skrb Križevci KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od 13.1.2015.g. i Odluke Upravnog vijeća od 29.01.2021.godine, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Križevci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Križevci

Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati su sljedeći:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju ili akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
 • položen stručni ispit,
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20).

Ravnatelja/icu Centra za socijalnu skrb Križevci imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Križevci na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu Centra sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti dokumente u izvorniku ili ovjereni preslik i to:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili ugovor o radu u djelatnosti socijalne skrbi)
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: link

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno Centru za socijalnu skrb Križevci, Bana J. Jelačića 5, 48260 Križevci, s naznakom „Javni natječaj za ravnatelja/icu Centra za socijalnu skrb Križevci – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pisano obaviješteni od Upravnog vijeća najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Križevci da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

                                                                        Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Križevci

                                                                                                Predsjednica:

                                                                                        Mira Harča, nast. povijesti i geograf.

Objavljeno u Natječaji

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.