• Radno vrijeme
  Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

 • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno radno vrijeme - diplomirani socijalni radnik – 1 izvršitelj/ica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

          K R I Ž E V C I

KLASA: 112-02/22-01/41

URBROJ: 2137-92-10/22-22-5

Križevci,  21. ožujka 2022.g.

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18), članka  35. Statuta Centra za socijalnu skrb Križevci KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od 13.1.2015.g. i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/22-02/122, URBROJ: 524-08-01-01/3-22-2 od 04. ožujka 2022.g.,  Centar za socijalnu skrb Križevci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na neodređeno radno vrijeme:

 • diplomirani socijalni radnik – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Križevci

Uvjeti za prijam u radni odnos:

 • hrvatsko državljanstvo
 • diplomirani socijalni radnik/ca ili magistar/magistra socijalnog rada (VSS)
 • položen stručni ispit, uz iznimku propisanu čl. 258. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 18/22)
 • da ne postoji zapreka iz čl. 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 18/22)
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 • šest mjeseci probnog rada

      -    položen vozački ispit – B kategorije

      -    poznavanje rada na računalu

Uz prijavu se prilažu:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • preslik diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na natječaj ne vodi kazneni postupak, ne stariji od šest mjeseci
 • preslik vozačke dozvole.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Križevci da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave (vlastoručno potpisane) na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu Centra za socijalnu skrb Križevci, Bana J. Jelačića 5, Križevci s naznakom „Natječaj za socijalnog radnika“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Križevci (www.czss-krizevci.hr), a sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13, 85/15).

Ravnateljica:

Sanja Jakopović, dipl. soc. radnica

Objavljeno u Natječaji

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.