• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Koordinatori društveno korisnog rada

RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE


Zakonski okvir
Pojam radova za opće dobro bez naknade pojavljuje se u okviru članka 39. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15). U spomenutom članku stoji kako je svaki radno sposoban i djelomično radno sposoban samac ili član kućanstva koje ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu (dalje ZMN) dužan odazvati se pozivu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade. U slučaju ne odazivanja korisniku se ukida pravo na ZMN odnosno ZMN se umanjuje za pripadajući udio tog člana kućanstva te u tom slučaju korisnik nema pravo podnijeti zahtjev za priznavanje prava na ZMN, odnosno za uvećanje iznosa ZMN za kućanstvo u slijedećih šest mjeseci nakon mjeseca u kojem je pravo ukinuto, odnosno u kojem je pravo umanjeno. U radovima za opće dobro bez naknade korisnici ZMN mogu sudjelovati najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno.
Radove za opće dobro bez naknade za radno sposobne i djelomično radno sposobne korisnike ZMN organiziraju jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u suradnji s Centrima za socijalnu skrb. Ta suradnja odvija se na način da nadležni Centar za socijalnu skrb dostavlja jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na mjesečnoj razini popis radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika s područja te jedinice. Nadalje, jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave jednom mjesečno Centru za socijalnu skrb dostavljaju podatke o korisnicima koji su pozvani, a nisu se odazvali pozivima za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade.


Koordinatori društveno korisnog rada u CZSS Križevci
Početkom prosinca 2015. godine Centar za socijalnu skrb Križevci zaposlio je dva koordinatora društveno korisnog rada. Zadaća koordinatora je surađivati s jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave te radno sposobnim, odnosno djelomično radno sposobnim korisnicima ZMN u uključivanju istih u radove za opće dobro bez naknade.
Koordinatori društveno korisnog rada sudjelovali su u nizu aktivnosti u suradnji s jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave kako bi se korisnici što prije uključili u radove za opće dobro bez naknade. U tom su cilju organizirani i održani sastanci s predstavnicima jedinica lokalne samouprave iz područja nadležnosti CZSS Križevci (općine Sveti Ivan Žabno, Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec te grad Križevci), a u cilju dogovora oko suradnje u uključivanju korisnika ZMN u radove za opće dobro bez naknade. Nadalje, s predstavnicima općina Sveti Ivan Žabno, Kalnik i Gornja Rijeka održani su dodatni sastanci kojima su ujedno prisustvovali i radno sposobni te djelomično radno sposobni korisnici ZMN s područja tih općina. Cilj tih sastanaka bio je upoznati spomenute korisnike ZMN s obvezom uključivanja u radove za opće dobro bez naknade.
Samo neki od zadataka koje redovito izvršavaju koordinatori društveno korisnog rada u CZSS Križevci su primjerice ažuriranje podataka o korisnicima ZMN na mjesečnoj razini, vođenje baze podataka o radno sposobnim, djelomično radno sposobnim te radno nesposobnim korisnicima ZMN, izlazak na teren kada su korisnici ZMN uključeni u radove za opće dobro, suradnja s jedinicama lokalne samouprave s područja nadležnosti CZSS Križevci, izvještavanje Ministarstva socijalne politike i mladih o aktivnostima poduzetim u uključivanju radno sposobnih te djelomično radno sposobnih korisnika ZMN u radove za opće dobro bez naknade.


Ciljevi radova za opće dobro bez naknade
Uključivanje radno sposobnih te djelomično radno sposobnih korisnika ZMN u radove za opće dobro bez naknade djeluje pozitivno na same korisnike ZMN koji se u radove uključuju, na jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koje te radove organiziraju kao i na društvo u cjelini. Iako možda sami korisnici koji su se radovima za opće dobro bez naknade dužni odazvati te radove vide kao nešto negativno, potrebno je detaljno sagledati ciljeve i razloge uključivanja spomenutih korisnika u takve radove kako bi se mogla razumijeti cijela situacija. Bitno je da korisnici ZMN shvate kako radovi za opće dobro bez naknade nisu za njih kazna, već mogućnost i prilika da učine nešto za sebe i zajednicu u kojoj žive.
Većina radno sposobnih te djelomično radno sposobnih korisnika ZMN su dugotrajno nezaposlene osobe koje se redovito prijavljuju Zavodu za zapošljavanje, ali upravo zbog dugotrajne nezaposlenosti prijeti im socijalna isključenost. Prema strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) među četiri skupine osoba kojima prijeti najveći rizik za siromaštvo i socijalnu isključenost ubrajaju se djeca i mladi, starije osobe i umirovljenici, nezaposlene osobe i osobe s invaliditetom. Uključivanjem u radove za opće dobro ti korisnici stječu mogućnost da se osjećaju korisnima društvu, da se socijaliziraju, da se potakne njihova radna mogućnost te da steknu priliku za moguće buduće zaposlenje. U tom bi slučaju kao rezultat radova za opće dobro korisnici mogli izaći iz sustava socijalne skrbi te popraviti vlastiti životni standard.
Radovima za opće dobro bez naknade pomaže se zajednici u kojoj korisnici žive, uljepšava se okoliš te se pomaže starijim i nemoćnim osobama kojima je ta pomoć potrebna. Kroz te radove korisnici čine vlastitu okolinu ugodnijom i boljom za sebe, ali i sve ljude koji prebivaju na tom području. Iz toga je vidljiv pozitivan utjecaj radova za opće dobro bez naknade na sve aspekte društva.
Iz navedenih prednosti radova za opće dobro proizlazi kako je vrlo bitno da se radno sposobni te djelomično radno sposobni korisnici ZMN uključe u radove za opće dobro bez naknade.


 „Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu“ Mahatma Gandhi

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.