• Radno vrijeme
    Pon – pet: 07.00 – 15.00 sati

  • Kontaktirajte nas korisnik041@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Križevci

Grad Križevci - Obavijest o sufinanciranju nabavke udžbenika

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Križevaca

O B A V I J E S T

RODITELJIMA/SKRBNICIMA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

U ŠKOLSKOJ 2016/17. GODINI O OSTVARIVANJU PRAVA NA

JEDNOKRATNU NOVČANU NAKNADU ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA

NABAVE UDŽBENIKA

Gradonačelnik Grada Križevaca donio je Pravilnik o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike u redovitom programu odgoja i obrazovanja osnovnih škola s prebivalištem na područja Grada Križevaca u školskoj godini 2016./2017. (u daljnjem tekstu: Pravilnik). (Pravilnik je dostupan na web stranici Grada i križevačkih osnovnih škola).

KRITERIJI za ostvarivanje prava navedeni su u članku 3. Pravilnika koji glasi:

"Članak 3.  

Pravo na sufinanciranje troškova nabave udžbenika ostvaruje se kao jednokratna novčana naknada, a mogu je ostvariti učenici osnovnih škola s prebivalištem na području grada Križevaca, ako prosječni ostvareni mjesečni dohodak i neoporezivi primitak po članu kućanstva ostvaren u 2015. godini ne prelazi iznos od:

- 1.000,00 kn ima pravo na nadoknadu od 600 kn za dijete

- 1.400,00 kn ima pravo na nadoknadu od 500 kn za dijete

- 1.800,00 kn ima pravo na nadoknadu od 400 kn za dijete

- 2.400,00 kn ima pravo na nadoknadu od 300 kn za dijete

- 2.800,00 kn ima pravo na nadoknadu od 200 kn za dijete

Članovima kućanstva u smislu ovog Pravilnika, smatraju se sve osobe bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u istom stambenom prostoru, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, pravo iz članka 1. ovog Pravilnika ne može ostvariti učenik koji je ostvario pravo na sufinanciranje nabavke udžbenika ili pravo na besplatne udžbenike temeljem drugih propisa te učenici koji ponovno upisuju isti razred, tj. učenici ponavljači razreda.".

ZAHTJEV za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova nabave udžbenika roditelji/skrbnici podnose:

a)  osnovnoj školi koju učenik pohađa na području Grada Križevaca;

b) Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Križevaca za učenike koji pohađaju osnovnu školu izvan područja Grada, a imaju prebivalište na području Grada Križevaca.

Zahtjevi se podnose najkasnije do 30. rujna 2016. godine do 12,00 sati.  

Uz zahtjev OBAVEZNO je priložiti:

1. Preslik osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (roditelja/skrbnika);

2. Preslik kartice tekućeg računa, odnosno zaštićenog računa ako ga podnositelj zahtjeva ima;

3. Izjavu o zajedničkom kućanstvu i ostvarenom dohotku i neoporezivom primitku;

4. Potvrdu o visini dohotka i neoporezivih primitaka u 2015. godini (izdaje Porezna uprava) za sve članove kućanstva (i djecu).

Obrazac Zahtjeva te obrazac izjave iz točke 3.,dostupni su na web stranicama Grada Križevaca i križevačkih osnovnih škola. Važno je napomenuti da se nepravovremene i nepotpune zahtjeve neće razmatrati.

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GRADA KRIŽEVACA

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,

odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.